Khối chuẩn Rockwell – Rockwell Test Blocks

Khối chuẩn Rockwell được hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ASTM E18 và ISO 6508, sử dụng vật liệu tham chiếu theo tiêu chuẩn NIST Rockwell HRC. Tất cả các thang đo được hiệu chuẩn theo các mức của Wilson Hardness thông qua các máy kiểm tra tiêu chuẩn hóa trong phòng thí nghiệm. Các máy thí nghiệm của Wilson Hardness được kiểm tra trực tiếp theo các thông số của ASTM sử dụng thiết bị được hiệu chuẩn theo NIST trực tiếp hoặc thông qua một phòng thí nghiệm được chấp nhận NVLAP. Tất cả các khối chuẩn đều được cung cấp cùng với một giấy chứng nhận tiêu chuẩn của NVLAP.

Mũi đo và bộ hiệu chuẩn Rockwell – Rockwell Indenters and Test Blocks

Wilson Hardness cũng cung cấp đầy đủ các loại mũi đo kim cương và viên bi được chứng nhận bởi NVLAP để đáp ứng từng thang đo trong phép đo độ cứng Rockwell. Để có được độ chính xác và sự hoạt động tốt nhất khi kiểm tra các máy đo, bộ hiệu chuẩn được trang bị cho tất cả các thang đo. Được hiệu chuẩn và kiểm tra chính xác, bộ hiệu chuẩn mang đến sự đồng nhất cao thông qua các bộ phận có sai số ít hơn

Bộ hiệu chuẩn (ASTM E18 / ISO 6508-3)

Thang đo

Mô tả

Mã số

HRC Bộ thang đo C; Mũi đo kim cương hình côn mẫu C với: Khối chuẩn Rockwell C63,C45 & C25 9100-498
HRA Bộ thang đo A; Mũi đo kim cương hình côn mẫu A với: Khối chuẩn Rockwell A83, A73 & A63 9100-489
HR15N Bộ thang đo 15N; Mũi đo kim cương hình côn mẫu N với: Khối chuẩn Rockwell 15N72, 15N83, 15N91 9100-493
HR30N Bộ thang đo 30N; Mũi đo kim cương hình côn mẫu N với: Khối chuẩn Rockwell 30N80, 30N64 & 30N46 9100-490
HR45N Bộ thang đo 45N; Mũi đo kim cương hình côn mẫu N với: Khối chuẩn Rockwell 45N25, 45N49, 45N70 9100-494
HRBW Bộ thang đo B; Mũi đo viên bi 1/16” với: Khối chuẩn Rockwell B95, B70, B50 9100-491W
HR15TW Bộ thang đo B; Mũi đo viên bi 1/16” với: Khối chuẩn Rockwell 15T 73.5, 15T T80, 15T 86.5 9100-496W
HR30TW Bộ thang đo 30T; Mũi đo viên bi 1/16” với: Khối chuẩn Rockwell 30T70, 30T57 & 30T43 9100-492W
HR45TW Bộ thang đo 45T; Mũi đo viên bi 1/16” với: Khối chuẩn Rockwell 45T 12.5, 45T 33.5, 45T 53 9100-495W
HREW Bộ thang đo E; Mũi đo viên bi 1/8” với: Khối chuẩn Rockwell E62, E81, E93 9100-497W
HRFW Bộ thang đo F; Mũi đo viên bi 1/16”: Khối chuẩn Rockwell F63, F79, F97 9100-499W

Khối chuẩn cacbit (ASTM B294 / ISO 3738-2)

Mã số Catalog

Mô tả

Phạm vi độ cứng danh nghĩa

900990185 Khối chuẩn cacbit Rockwell A85

84.00 – 86.00

900990187 Khối chuẩn cacbit Rockwell A87

86.01 – 88.50

900990189 Khối chuẩn cacbit Rockwell A89

88.51 – 90.49

900990191 Khối chuẩn cacbit Rockwell A91

90.50 – 91.50

900990192 Khối chuẩn cacbit Rockwell A92

91.51 – 92.50

900990193 Khối chuẩn cacbit Rockwell A93

92.51 – 93.50

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *