Dịch vụ tư vấn | Consulting Service

Đối với các khách hàng cam kết sử dụng thiết bị và vật tư Buehler, chúng tôi thực hiện các dịch vụ miễn phí sau:

For loyal customers to use Buehler, we provide free consulting services:

– Thiết kế phòng thí nghiệm chuẩn bị mẫu – Designing specimen preparation room

– Chọn thiết bị và phụ kiện, vật tư tiêu hao cho chuẩn bị mẫu – Equipment, accessories and consumables for specimen preparation

– Phương pháp chuẩn bị mẫu – Solutions for your specimen preparation

– Hướng dẫn sử dụng thiết bị Buehler – Training to use Buehler equipment